Consultoria Jurídica

A l’abril de 2017 vàrem incrementar els integrants del departament per poder donar resposta a la creixent demanda de màxima cobertura en les diferents àrees de l’assessorament empresarial. Aquest, va prendre presència dins l’organització del despatx per poder  oferir a la nostra cartera de clients un servei integral i de qualitat.  Oferim als nostres clients el servei legal i jurídic que necessiten en les següents àrees:

 

 • Dret mercantil i societari
 • Dret laboral
 • Dret contractual
 • Serveis Financers
 • Serveis Jurídics generals

Serveis que inclou

 • Constitució, transformació i dissolució de societats mercantils.
 • Constitució, transformació i dissolució de comunitats de béns, societats civils, fundacions, cooperatives i associacions en general.
 • Ampliacions i reduccions de capital.
 • Nomenament i cessament d’administradors.
 • Atorgament i revocació de poders.
 • Adaptacions i modificacions d’Estatuts Socials.
 • Redacció d’Acta de Junta de Socis i Consell d’Administració.
 • Transmissions d’empreses.
 • Informació actualitzada i permanent en les matèries relacionades amb la branca social del dret.
 • Consultoria permanent, (es rellevant això de “verbal com escrita”?) sobre qualsevol assumpte derivat de les relacions laborals de l’empresa.
 • Confecció d’escrits disciplinaris, instrucció i resolució de expedients contradictoris i formalització d’altres escrits tals com permisos, excedències, acomiadaments, etc.
 • Assistència a reunions al centre de treball a requeriment del client en qualitat d’assessor, amb directius, representants dels treballadors o sindicats.
 • Estudi i assessorament en conflictes col·lectius, expedients de regulació de ocupació, vagues i tancaments d’empresa, etc.
 • Assistència a l’empresa amb caràcter permanent davant dels organismes de l’administració pública.
 • Immobles: Compravenda, permutes, segregacions, agrupacions, declaracions d’obra nova, divisions de propietat horitzontal i altres.
 • Contractes d’Arrendaments de locals de negoci i habitatges.
 • Contractes de Préstec i de Compte en Participació.
 • Contractes d’Agència, de Distribució.
 • Contractes d’Obra.
 • Contractes Mercantils en general.
 • Assistència en la negociació i formalització de hipoteques.
 • Reunificació de deute.
 • Préstecs personals.
 •  
 • Dació en pagament i negociacions bancàries.
 • Representació i/o assistència lletrada en procediments en la Jurisdicció Social.
 • Representació i/o assistència lletrada en procediments en la Jurisdicció Contenciosa-administrativa.